»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

STADGAR

FÖR

LEDNINGSREGEMENETETS OCH UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

Fastställda vid föreningens årsmöte 2014-04-05.
Ersätter stadgar från 2006-04-01.

 

§ 1    Föreningens namn, säte och historik

LEDINGSREGEMENTETS OCH UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i  Enköping.

Upplands regemente flyttade 1982 från Polacksbacken i Uppsala till Enköping. Föreningen bildades året efter och antog de första stadgarna vid konstituerande sammanträde 14 juni 1983. Upplands regemente (S 1) lades ned 2006-12-31. 2007-01-01 ombildades förbandet till Ledningsregementet (LedR).

 

§ 2    Ändamål

Föreningen skall vara en föreningslänk mellan i tjänst varande och tidigare vid regementet tjänstgörande anställda och värnpliktiga och likaså mellan regementet och bygden.

 

Verksamheten skall bygga på den grund som traditioner och gemensamma minnen utgör, men också förnyas i takt med utvecklingen.

Verksamheten syftar ytterst till att befrämja ett gott kamratskap.

Föreningen skall vara ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

 

Föreningen stödjer Försvarsmaktens värdegrund. Den är bestämmande för förvänt-ningarna på föreningsmedlemmens uppträdande och insats. Det innebär också att vissa värderingar inte accepteras, till exempel en människosyn som medför diskriminering och medvetna kränkningar.

 

§ 3    Medlemskap

Medlem i föreningen kan bli

-    anställda och rekryter som tjänstgör eller tjänstgjort vid Ledningsregementet.

-    anställda och värnpliktiga som tjänstgör eller tjänstgjort vid Upplands regemente,

-    anställda och värnpliktiga vid övriga tjänstgöringsställen inom Enköpings garnison,

-        personal ur hemvärnet och frivilligorganisationerna med anknytning till regementet,

-        de som tidigare varit anställda eller tjänstgjort som värnpliktiga vid f d Upplands regemente (I 8), Göta Lifgarde (P 1),Signalregementet (Upplands Signalregemente), Västmanlands regemente (Fo48) och Västmanlandsgruppen, vid övriga tjänstgöringsställen vid Polacksbacken i Uppsala

-        anhöriga till ovanstående kategorier samt

-        annan person som finner intresse av försvaret i allmänhet samt Ledningsregementet  och Upplands regemente i synnerhet.

Medlem skall betala årsavgift. Den skall betalas senast 1 mars varje år. Styrelsen kan utesluta medlem om han eller hon trots påminnelse inte betalat årsavgiften eller om det föreligger andra särskilda skäl.

 

Medlem får ständigt medlemskap fr o m det år som han eller hon fyller 90 år.

 

Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan kallas person som under längre tid förtjänstfullt verkat till kamratföreningens fromma. Styrelsen lämnar förslag med motivering till årsmötet, som fattar beslut.

 

§ 4    Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår varar mellan 1 januari och 31 december.

 

§ 5    Möten

Medlemmarna utövar sin beslutanderätt på årsmöte och föreningsmöte. Årsmöte skall hållas under våren på dag och plats som bestäms av styrelsen. Föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller om minst 5 % av medlemmarna så begär. Med föreningsmöte avses möte för frågor som bör avgöras av en större krets än styrelsen och som inte kan anstå till nästkommande årsmöte.

Kallelse till årsmöte eller föreningsmöte skall skriftligen tillställas varje medlem minst en månad före mötet.

Medlem som önskar få en fråga behandlad på årsmöte skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två veckor före mötet.

Årsmöte och föreningsmöte skall protokollföras. Protokollen skall hållas tillgängliga för medlemmarna på sätt som styrelsen beslutar. Kopior av protokollen skall lämnas till revisorer och valberedning.

 

§ 6    Rösträtt

På årsmöte och föreningsmöte har varje närvarande medlem som betalat årsavgift en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom i ärenden enligt §§ 13 och 14. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Omröstning skall ske öppet.

 

§ 7    Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses vid årsmöte. Styrelsens storlek fastställs av årsmötet. Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga funktionärer.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens möten skall protokollsföras. Kopior av protokollen skall lämnas till revisorerna och valberedningen.

Snarast efter årsskifte skall styrelsen upprätta en årsredovisning för det föregående året. Årsredovisningen skall innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall lämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

 

§ 8    Styrelsens uppgifter

Styrelsen åligger särskilt

 

att   sammankalla föreningen.

 

att   förbereda föreningens sammanträden samt i övrigt organisera och leda föreningens verksamhet och tillvarata föreningens intressen.

 

att   underrätta garnisonschefen och verksamhetsställena inom garnisonen om föreningens verksamhet.

 

att   organisera medlemsvärvning genom kontaktmän vid de olika verksamhets-ställena.

 

att   förvalta och ansvara för föreningens tillgångar.

 

att   samarbeta med övriga föreningar för garnisonen och totalförsvarets bästa.

 

att   ombesörja föreningens kontakter med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

 

§ 9    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen därtill utsett.

 

§ 10  Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte två suppleanter utses av årsmöte för ett år i taget. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

 

§ 11  Valberedning

Val av ordförande för kamratföreningen, tillika styrelseordförande, vice ordförande, tillika styrelsens vice ordförande, styrelseledamöter och ersättare, revisorer, revisorssuppleanter och funktionärer på års- och föreningsmöten förbereds av en valberedning som utses för ett år i taget av årsmötet. Valberedningen tillsammans med styrelsen tar fram förslag om antal styrelseledamöter.


 

§ 12  Årsmötet

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller – vid förfall för denne – av dess vice ordförande eller den som styrelsen därtill utsett.

 

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 

1.    Mötets öppnande

2.    Val av ordföranden att leda förhandlingarna.

3.    Val av sekreterare för mötet

4.    Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.

5.    Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

6.    Godkännande av dagordning för mötet

7.    Styrelsens årsredovisning

8.    Revisorernas berättelse.

9.    Fastställande av resultaträkning och balansräkning

10.  Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11.  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.

12.  Fastställande av årsmålsättning för föreningen.

13.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år

14.  Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

15.  Val av ordförande för kamratföreningen, tillika styrelsens ordförande.

16.  Val av vice ordförande för kamratföreningen, tillika styrelsens vice ordförande.

17.  Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

18.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

19.  Val av valberedning och sammankallande för denna.

20.  Propositioner

21.  Motioner

22.  Övriga frågor.

23.  Mötets avslutande

 

§ 13  Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid årsmöte och fordrar godkännande av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.

 

§ 14              Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. Tidsmellanrummen mellan de två mötena skall vara minst två månader. Vid vart och ett av dessa möten skall beslutet ha fattats med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Eventuella tillgångar disponeras genom beslut som fattats på det möte som beslutar om föreningens upplösning.

     September 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
35      1
36234578
379101112131415
3816171819202122
39232425272829
4030

 Nyheter

  • Kamratträff 26 sept kväll
Före föreläsningen fi...
(2019-08-20)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen